Rådgivertjenesten

På Vågen vgs har vi et ressursteam som består av helsesøster, veileder i Oppfølgingstjenesten, PPT psykolog, sosialrådgivere og yrkes- og utdanningsrådgivere og rektor.

Disse jobber sammen for å ivareta elevenes behov for tilrettelegging og oppfølging.

Rådgiverne

Rådgiverne på Vågen vgs finner du i 2.et. til venstre for biblioteket og i 2. et. innenfor kafeområdet over idrettshallen. Hvis du ikke finner fram, ta kontakt med Servicesenteret og få hjelp der. Du får dokumentert fravær ved besøk hos rådgiver og han/hun har taushetsplikt.

Du tar kontakt med rådgiver enten gjennom it´s learning eller ved å henvende deg på døren. Du vil få tilbud om en timeavtale.

Sosialpedagogisk rådgiving

Hver enkelt elev har rett til nødvendig rådgiving om sosiale spørsmål. Formålet med den sosialpedagogiske rådgivingen er å medvirke til at den enkelte eleven finner seg til rette i opplæringen og i skolehverdagen.

Rådgiverne kan hjelpe elevene med personlige, sosiale og emosjonelle vansker som kan ha noe å si for opplæringen og for eleven sine sosiale forhold på skolen.

Ved behov kan du få hjelp til:

  • å avklare problemer og omfanget av dem
  • kartlegge hva skolen kan bidra med og om det er behov for hjelpeinstanser utenfor skolen
  • finne de rette hjelpeinstansene og formidle kontakt

Rådgiverne på skolen skal ha tett kontakt og samarbeid med hjelpeinstanser utenfor skolen og hjemmet slik at det blir sammenheng i tiltakene.

Yrkes- og utdanningsrådgivning

You-rådgivere tilbyr karriereveiledning i klasser, grupper og gjennom individuelle samtaler. Gjennom skoleåret får elevene tilbud om ulike aktiviteter knyttet til å utvikle karriereferdigheter.

Den enkelte eleven har rett til rådgiving om utdanning, yrkestilbud og yrkesvalg. Utdannings- og yrkesrådgivingen har som formål å bevisstgjøre og støtte eleven i valg av utdanning og yrke og utvikle kompetansen til den enkelte til å planlegge utdanning og yrke i et langsiktig perspektiv

Karriereveiledning legger stor vekt på å hjelpe eleven til å se muligheter og avklare interesser. Samtidig er det viktig med realitetsorientering og undersøkelser knyttet til muligheter i framtidens arbeidsmarked.

Veiledningen er basert på et helhetlig menneskesyn, der disse elementene er viktige:

  • Selvinnsikt, kjenne seg selv
  • Kjenne mulighetene
  • Utvikle valgkompetanse
  • Utvikle ferdigheter i å håndtere overganger

Dette er karriereferdigheter og disse kan utvikles både i arbeid i klasser, grupper eller gjennom individuelle samtaler.

De individuelle samtalene følger en struktur omtrent slik:

  1. Eleven henvender seg ved å sende en melding på ITSL; Rådgiver kommer med tilbud om tidspunkt og avklarer samtidig hva eleven er opptatt av og hva rådgiver skal forberede seg på.
  2. Oppstartsamtale; der arbeider vi ved hjelp av ulike verktøy for å kartlegge interesser, verdier og ferdigheter eleven har.
  3. Eventuelt videre samtaler; Eleven må selv være aktiv i sin egen prosess og videre samtaler følger en etablert struktur ved hjelp av ulike verktøy som egner seg for dette.

© 2013 Vågen VGS 
Alle rettigheter reservert.

Ansvarlig redaktør:
Rektor Bente Jelsa

rfk-grey

vaagen-vgs@skole.rogfk.no
Tlf. 51 92 15 00

Holbergs gate 23
4306 Sandnes