Informasjon om iPadprosjektet

Vågen vgs skal være i forkant og lære opp de ”innfødt digitale ungdommene” til det arbeidslivet de møter etter endt skolegang. Dette fordrer en digital kompetent ledelse, digitalt kompetente ansatte og elever.

Endringer i teknologien skaper endringer i oppgaver, struktur og for menneskene som skal utføre oppgavene i organisasjonen. Dette skaper behov for at skolens ledelse velger å ta et digitalt lederskap, og at de får støtte og kompetanse til å ta dette lederskapet.

Raskt skiftende omgivelser påvirker skolens oppgaver, struktur, teknologi og menneskene som arbeider i organisasjonen. Hvordan skal vi forberede organisasjonen på disse endringene?

Vi ønsker å være en deltakende aktør i den digitale utviklingen og gi våre ansatte en lik mulighet til å delta i det digitale samfunnet. Vi ønsker å skape nysgjerrighet, kreativitet og faglig utvikling for våre ansatte, og stimulere til innovativ bruk av IKT.

Tiltak: Utlån av iPad til ansatte
Obligatorisk for ledergruppen og IKT – teamet.
Tilbud om utlån av iPad, gjelder alle ansatte i over 50% stilling, vikarer og fast ansatte.

Bruk av iPad blir en forlengelse av de verktøyene vi allerede bruker i dag. Den skal ikke erstatte en bærbar eller stasjonær maskin, men være et supplement. Bruk av iPad gir nye muligheter det være seg i klasserommet og ellers i vår digitale hverdag.

Betingelser:
Dette er en utlånsordning som er frivillig. Ordningen vil være i bruk, så lenge ordningen er aktiv. Det betyr at nytilsatte kan gå inn i ordningen dersom de ønsker det. Ordningen kan bli avviklet, dersom endringer i våre rammebetingelser tilsier det.

De som velger å gå inn på denne utlånsordning skal:

 • Delta aktivt på felles aktiviteter og opplæring som blir gitt
 • Samarbeide og delta i erfaringsdeling i team og på tvers i organisasjonen
 • Teste og prøve ut pedagogiske muligheter
 • Legge inn passord på iPaden, og alltid bruke det
 • Skrive under på utlånskjema og følge betingelsene som ligger i denne avtalen
 • Alle brukere må opprette egen Apple-ID.

Aktiviteter og opplæring:

 • Utpakking, registrering og oppstart
 • Kick off – felles samling, før systematisk opplæring begynner
 • Opplæring i generell bruk
 • Opplæring i bruk av Apps
 • Erfaringsdeling
 • Utprøving og utvikling av nye muligheter

© 2013 Vågen VGS 
Alle rettigheter reservert.

Ansvarlig redaktør:
Rektor Bente Jelsa

rfk-grey

vaagen-vgs@skole.rogfk.no
Tlf. 51 92 15 00

Holbergs gate 23
4306 Sandnes